Chaffy, flary, sensor RWR – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Wprowadzenie

Niezbędne przyciski
Radar Warning Receiver
RWR na wyświetlaczu nahełmowym HMCS

CMDS – chaffy i flary
Edycja programów chaff i flar w kokpicie
Edycja domyślnych ustawień na stałe w pliku *.lua

Wprowadzenie

F-16C Viper posiada kilka systemów do obrony przed wrogimi rakietami. Podstawowe informacje o wykrytych aktywnych radarach wyświetla system ALR-65M Radar Warning Receiver (RWR). Pokazuje, który naziemny lub powietrzny radar aktywnie śledzi nasz samolot w trybie zalockowania i kiedy odpalił pocisk naprowadzany radarem.

Do obrony przed wystrzelonymi rakietami służy system AN/ALE-47 Countermeasures Dispensing System (CMDS). Pozwala on wypuszczać paski folii aluminiowej „chaff” do zmylania rakiet naprowadzanych radarem bądź flary, które wabią rakiety naprowadzane na podczerwień. 

Do zakłócania wrogich radarów służą ponadtno zasobniki do walki elektronicznej ECM Pods, np. AN/ALQ-184 opisane w osobnym rozdziale poradnika.

Niezbędne przyciski

 • Countermeasures Management Switch FWD – odpala wybrany program 1-4; Bypass
 • Countermeasures Management Switch AFT – pozwolenie na odpalanie wabików w trybie SEMI i AUTO
 • Countermeasures Management Switch LEFT – odpala program nr 6 w trybie MAN lub SEMI
 • Countermeasures Management Switch RIGHT – cofnięcie pozwolenia na SEMI, AUTO
 • Chaff/Flare Dispense Button – odpala program nr 5 – przycisk „paniki”

ALR-65M Radar Warning Receiver – RWR

System ALR-65M Radar Warning Receiver (RWR) pokazuje na wyświetlaczu kontakty emitującego wiązkę radarową w odniesieniu do pozycji naszego samolotu na środku. Cele (sojusznicze i wrogie) pokazywane są stosownie do azymutu względem nas, np. cel na górze będzie na godzinie 12, cel na dole – na naszej 6.

UWAGA – RWR nie uwzględnia realnego dystansu do kontaktu. Polega jedynie na sile wiązki radarowej, a więc mocny radar wyrzutni SAM będzie pokazywany bliżej środka wyświetlacza niż radar małego myśliwca, nawet jeśli w rzeczywistości wyrzutnia SAM będzie o wiele mil dalej.

Wyświetlacz RWR nie wykrywa rakiet IR, czyli pocisków krótkiego zasięgu naprowadzanych na ciepło dyszy silnika, wystrzeliwanych z samolotów lub z wyrzutni mobilnych na ziemi. W tym przypadku trzeba samemu przewidzieć odpalenie pocisku i wypatrywać smugi dymu lub wyrzucać flary prewencyjnie.

Na poniższym obrazku widać dwa wrogie (29, czyli MiG-29 lub Su-27) samoloty bezpośrednio przed nami (nasza pozycja to czerwone kółko).Uruchamianie RWR

Jeśli zacząłeś misję w powietrzu, RWR będzie już uruchomiony. W innych przypadkach włącznik znajduje się po lewej stronie przed przepustnicą w sekcji Threat Warning Aux. System uruchamia się przyciskiem Power.

 

Obsługa RWR

1.
Obsługa systemu RWR jest rozdzielona na panel obok przepustnicy oraz przyciski obok wyświetlacza w przedniej części kokpitu.

2.

Funkcje przycisków na panelu Threat Warning Aux:

 • POWER – włącza system RWR
 • ACT/POWER – włącza/wyłącza wykrywanie aktywnych radarów (funkcja niezaimplementowana w obecnej wersji)
 • SEARCH – filtruje radary wyszukujące:
  – z literą „S” widoczną cały czas – włącza widok wszystkich radarów wyszukujących
  – z literą „S” migająca – usuwa z wyświetlacza radary wyszukujące
 • ALTITUDE – filtruje rodzaje radarów według wysokości operowania:
  – napis „ALT LOW” – priorytet wyświetlania radarów naziemnych
  – napis „ALT” – priorytet wyświetlania radarów na samolotach

3.
Działanie trybów SEARCH lub LOW widać po literze na środku wyświetlacza.

4.

Funkcje przycisków i kontrolek wyświetlacza RWR:

 • HANDOFF – umożliwia przełączanie trybów priorytyzowania zagrożeń (w obecnej wersji niezaimplementowane)
 • MODE – „odśmieca” wyświetlacz RWR redukując liczbę wyświetlanych jednorazowo radarów:
  – tryb OPEN – wyświetla do 12 symboli lub do 16 z włączonym trybem UNKNOWN
  – tryb PRIORITY – wyświetla 5 najgroźniejszych emiterów. Napis „Priority” miga, jeśli zagrożeń jest więcej
 • T – Target Separation – włączony tryb TGT SEP powiększa obraz z nieczytelnym skupiskiem symboli
 • LAUNCH – ostrzega o wystrzelonym w naszym kierunku pocisku naprowadzanym radarem
 • SYS TEST – włącza krótki test systemu
 • U – UNKNOWN – włączona funkcja Unknown wyświetla również radary niezidentyfikowane i zwiększa ilość wyświetlanych symboli do 16 (w obecnej wersji włączona na stałe)

Działanie funkcji RWR

1.

Wykryte radary pojawiają się jako ikony z odpowiednim oznaczeniem zależnie od danej jednostki (31 – MiG-31, 29 – MiG-29 lub Su-27, DE – Dog Ear, CS – Clam Shell itd.) 

 • ikona radaru wykrytego po raz pierwszy miga przez chwilę pełnym i mniejszym rozmiarem
 • wykryciu radaru towarzyszy sygnał dźwiękowy. Ton jest niższy dla radarów naziemnych i wyższy dla radarów w samolotach
 • rombem obrysowany jest radar, który według systemu RWR stanowi największe zagrożenie

2.
Jeśli kontakt został dodatkowo obrysowany kwadratem, oznacza to, że aktywnie nas śledzi / zalockował w trybie Single Track

3.
Wciśnięcie TGT SEP pozwala dokładniej przyjrzeć się gromadzie kontaktów lub sprawdzić, czy samolot nie jest tylko jednym z lecącej blisko siebie formacji.

4.
Kontakt, który wystrzelił w naszym kierunku rakietę zostaje dodatkowo obrysowany kołem. Lampka LAUNCH zaczyna wyświetlać na czerwono komunikat MISSILE LAUNCH, któremu towarzyszy wysoki ton dźwiękowy 8 beepów. Po sygnale następuje cisza na około 15 sekund. Jeśli radar ciągle naprowadza pocisk w naszym kierunku, sygnał dźwiękowy powtórzy się, ale w nieco niższym tonie.

5.
Radary wyszukujące naziemne wyróżniają się charakterystyczną ikoną.

6.
Wyświetlacz RWR potrafi być mocno zatłoczony, dlatego warto wykorzystywać dostępne tryby i funkcje, by zawsze mieć czytelny obraz sytuacji.

7.
SYS TEST wykonuje wewnętrzny test systemu.

RWR na wyświetlaczu nahełmowym HMCS

1.
Wybierz LIST na klawiaturze UFC. Następnie „0” dla opcji MISC.

 

2.
Wciśnij przycisk RCL dla litery „R”, by wejść do opcji wyświetlacza HMCS.

 

3.
W obecnej wersji dostępna jest tylko opcja RWR DSPLY. Za pomocą przycisku na klawiaturze M-SEL można włączać/wyłączać (ON/OFF) symbole RWR na wyświetlaczu HMCS. Docelowo wymagane będzie zaznaczenie najpierw opcji RWR DSPLY, schodząc w dół przełącznikiem „dobber – strzałka w dół” na konsoli UFC.

 

4.
Przy opcji ON na wyświetlaczu widać symbole wykrytych zagrożeń. Przerwa w okręgu oznacza kierunek patrzenia, a diament pozycję zagrożenia.

 

AN/ALE-47 CMDS – chaffy i flary

System AN/ALE-47 Countermeasures Dispensing System (CMDS) pozwala zarządzać i używać zasobów mylących pociski wroga: wabików, pasków folii aluminiowej chaff i flar. Edycja programów odbywa się na frontowej klawiaturze panelu ICP i wyświetlaczu DED. Do zmylania rakiet służą:

 • Chaff – paski folii – jeśli rakieta naprowadzana jest radarem;
 • Flare – flary – jeśli rakieta naprowadzana jest na podczerwień – IR

Uruchamianie systemu CMDS

Na panelu CMDS po lewej stronie przed przepustnicą znajdują się następujące przełączniki:

 

 • 60 CH, 60 FL – włączenie wystrzeliwania chaff i flar z licznikiem pozostałych wabików- pozycja ON
 • MODE – tryb działania – pozycja MAN lub BYP
 • PRGM – przełącza wybrany program z ustawionym zestawem wabików do wystrzelenia
 • RWR – włącza powiązanie RWR z systemem CMDS

Opis funkcji CMDS

 

 • RWR – włącza połączenie trybu AUTO chaff z zagrożeniem wykrytym na wyświetlaczu RWR
 • JMR – Jammer – włącza zakłócacz ECM
 • MWS – Missile Warning System – przełącznik z innej wersji F-16, bez funkcji
  JETT – jettison – natychmiastowe wyrzucenie wszystkich flar, np. przed awaryjnym lądowaniem
 • PRGM – program – numer wybranego programu z zestawem chaff i flar:
  BIT – test
  1, 2, 3, 4 – numer wybranego programu
 • MODE – tryb pracy systemu chaff i flar:
  OFF – wyłączony
  STBY – w gotowości, pozwala edytować programy
  MAN – manualny – działa jeden z wybranych programów 1-4
  SEMI – półautomatyczny – system sam dobiera program do zagrożenia
  AUTO – automatyczny – system sam dobiera program do zagrożenia i sam decyduje o wypuszczeniu chaff (nie wypuszcza flar, bo F-16 nie ma systemu wykrywającego rakiety kierowane na podczerwień)
  BYP – bypass – dodatkowy program nr 6, w obecnej wersji zawsze wypuszcza 1 chaff i 1 flarę
 • CH 60, FL 60 – włączenie wabików chaff (CH) i flar (FL) – cyfra oznacza ilość pozostałych wabików na pokładzie
 • 01, 02 – inne rodzaje wabików (obecnie bez funkcji)

Wystrzeliwanie chaff i flar

1.
Do aktywacji wybranego programu służy 4-kierunkowy przełącznik: Countermeasures Management Switch na drążku:

 

 • CMS FWD – odpala wybrany program 1-4, BYP
 • CMS AFT – pozwolenie na odpalanie wabików w trybie SEMI i AUTO
 • CMS RIGHT – cofnięcie pozwolenia na SEMI, AUTO, by oszczędzić pozostałe wabiki
 • CMS LEFT – odpala program nr 6

W przypadku braku dedykowanego joysticka od firmy Thrustmaster warto te przyciski przypisać do wygodnego i łatwo dostępnego miejsca na swoim drążku/przepustnicy.

2.
Dodatkowo pod ramą kabiny na wysokości przepustnicy jest jeszcze przycisk: CHAFF/FLARE DISPENSER (można go przypisać do swojego kontrolera). To tzw. PANIC BUTTON, który odpala program nr 5 – domyślnie 40 chaff i 40 flar.

 

Domyślne ustawienia programów

Program Chaffy Flary Ilość salw Częstotliwość salw
1 1 1 10 co 1 sek.
2 1 1 10 co 0.5 sek.
3 2 2 5 co 1 sek.
4 2 2 10 co 0.5 sek.
5 – Panic 2 2 20 co 0.75 sek.
6 1 1 1
Bypass 1 1 1  

Program nr 1 wystrzeli więc zestaw z jedną chaff i jedną flarą dziesięć razy co 1 sekundę. Drugi program zrobi to samo, tylko dwa razy szybciej. W ostatnim przypadku częstotliwość salw nie ma znaczenia, bo jest tylko jedna.

Program SEMI – półautomatyczny

Program półautomatyczny SEMI sugeruje wystrzelenie wybranego programu po wykryciu zagrożenia (zalockowania nas przez wrogi radar). Przełącznikiem ustaw program SEMI. Jeśli system wykryje zagrożenie, na panelu pojawi się napis DISPENSER RDY i usłyszysz komunikat głosowy COUNTER zachęcający do wypuszczenia wabików. Wciśnięcie CMS AFT uruchomi wybrany program 1-4. Program wyłącza się cofnięciem pozwolenia na wypuszczanie wabików wciskając CMS RIGHT.

 

Program AUTO – automatyczny

Program automatyczny AUTO, po wydaniu zgody przez wciśnięcie CMS AFT, będzie sam odpalał wybrany przez siebie program w razie wykrycia zagrożenia. W związku z brakiem systemu ostrzegającego przed rakietami kierowanymi na podczerwień, program AUTO wypuszcza wyłącznie Chaffy przeciw rakietom kierowanym radarem. Działanie programu przerywa wciśnięcie CMS RIGHT. Warto mieć na uwadze, że program AUTO nie jest zbyt oszczędny i w paręnaście sekund może pozbawić nas całego zapasu wabików Chaff.

 

Program MAN – manualny i BYP – bypass

Program MAN manualny polega wyłącznie na naszej ocenie stopnia zagrożenia. Sami decydujemy, kiedy wystrzelić chaffy i flary wciskając CMS FWD. Ilość chaff i flar zależy wtedy od wybranego programu 1-4. Te można edytować metodą opisaną poniżej.

Program BYP – Bypass – pozwala obejść zaprogramowane ilości i po wciśnięciu CMS FWD zawsze wyrzuca tylko 1 flarę i 1 chaff. Tak samo zachowuje się w obecnej wersji program nr 6 uruchamiany CMS Left.

 

Edycja programów chaff i flar w kokpicie

Cały system CMDS można zaprogramować bezpośrednio w kokpicie, korzystając z frontowego panelu ICP i wyświetlacza DED.

1.
Ustaw gałkę trybów MODE na STBY – standby.

 

2.
Wciśnij LIST, a następnie nr 7, by wejść do menu środków przeciwdziałania CMDS (Countermeasures Dispense System).

 

3.
Pierwsza strona opcji to ustawienia BINGO – ostrzeżenia dźwiękowego przy końcówce wabików oraz sygnału głosowego przy każdym wystrzeleniu wabika. Po ekranie opcji poruszamy się przełącznikiem „dobber” góra-dół (prawy i lewy przycisk myszy). Do zmiany wartości liczbowych używamy klawiatury na panelu ICP i potwierdzamy ENTR (enterem). Zmian ON/OFF można dokonać którymkolwiek z przycisków z cyfrą.

 

 • CH 20 – liczba chaff, przy której włączy się ostrzeżenie o małej ilości
 • FL 10 – liczba flar, przy której włączy się ostrzeżenie o małej ilości
 • 01 – inny rodzaj wabika, obecnie nie działa
 • 02 – inny rodzaj wabika, obecnie nie działa
 • FDBK ON/OFF – feedback – włącza komunikat głosowy CHAFF-FLARE przy każdym uruchomieniu programu
 • REQCTR ON/OFF – request countermeasures – włącza prośbę głosową o pozwolenie na uruchomienie programu w trybach SEMI i AUTO – obecnie nie działa
 • BINGO ON/OFF – włącza komunikaty głosowe o małej ilości wabików

Funkcja BINGO wyświetli na panelu CMDS napis LO (low – mało), gdy liczba wabików osiągnie ustaloną wartość.

 

4.
Wciśnij SEQ (sequence) przy przełączniku „dobber”, by przejść do drugiego ekranu i edycji poszczególnych programów. Każdy program składa się z czterech stron na ekranie:

 • Chaff
 • Flare
 • Other 01 (bez funkcji)
 • Other 02 (bez funkcji)

Możesz się przełączać między stronami tylko klikając na SEQ – „dobber” w prawo. Kliknięcie RTN, czyli „dobber” w lewo spowoduje powrót do głównego menu z punktami nawigacji. Z oczywistych powodów ustawiamy tylko strony z Chaff i Flare.

 

Edycja wygląda tak, jak poprzednio. Strzałki „dobber” góra-dół, klawiatura numeryczna i ENTR. Dostępne opcje to:

 • BQ – Burst Quantity – ilość wystrzeliwanych jednorazowo chaff w serii
 • BI – Burst Interval – czas pomiędzy każdą chaffą w serii (nieistotny, jeśli jest tylko jedna)
 • SQ – Salvo Quantity – ilość salw z ustawioną wyżej serią
 • SI – Salvo Interval – czas pomiędzy każdą salwą (najkrótszy to 0.5 sekundy, nieistotne jeśli salwa jest jedna).
 • Strzałki góra-dół oznaczone na żółto przełączają numer programu od 1 do 5. Programu nr 6 – BYPASS – nie można ustawić na panelu.

Wartości czasowe wprowadzamy w formacie 3-cyfrowym, czyli 1 sekunda to 100 i ENTR. Pół sekundy to 050 i ENTR.

5.
Wciśnij SEQ („dobber” w prawo), by przejść do analogicznej edycji Flar.

 

6.
Strzałki góra/dół od punktów nawigacyjnych przełączają konkretne programy. Wybierając nr 5 możesz zmienić niezbyt oszczędny program PANIC BUTTON.

 

7.
Po edycji kliknij „dobber” RTN (return), by wrócić do głównego ekranu DED.

 

Edycja domyślnych ustawień na stałe w pliku *.lua

Jeśli nie chcesz przy każdej misji edytować ustawień programów Countermeasures, możesz zmienić domyślne ustawienia bezpośrednio w pliku gry, by zawsze mieć ulubiony zestaw wgrany już na starcie. W tym celu musisz edytować odpowiedni plik *.lua otwierając go np. za pomocą Notatnika w Windowsie. Pamiętaj, że każda aktualizacja gry przywróci poprzednią wersję, więc warto mieć:

 1. Kopię edytowanego pliku w oryginale (w razie czego)
 2. Kopię zmienionego pliku do szybkiej podmiany po aktualizacjach

Plik znajdziesz w następującej lokacji: Twój dysk z grą\DCS World Open beta\Mods\Aircraft\F-16C\Cockpit\Scripts\EWS\CMDS\Device

Otwórz plik:
CMDS_ALE47.lua

Znajdź linijkę:
programs = {}
Programy zatytułowane są MAN 1, MAN 2 itd. Zmień wartości według tego samego schematu, jak w kokpicie, a więc Burst Quantity, Burst Interval, Salvo Quantinty, Salvo Interval – łatwo znajdziesz te pozycje przy Chaff i Flare dla każdego programu MAN. Oto przykład dla MAN 1:

— Default manual presets
MAN 1
programs[ProgramNames.MAN_1] = {
chaff = {
burstQty = 1,
burstIntv = 0.02,
salvoQty = 10,
salvoIntv = 1.0
,

},
flare = {
burstQty = 1,
burstIntv = 0.02,
salvoQty = 10,
salvoIntv = 1.0
,

},
}

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *